بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگان آن در جهت حفظ ، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه   فعالیت می کنند .   دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم ، مهارت ها و اعتقاداتی باشند تا بتوانند در جهت   ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری ها تلاش نمایند و با ارزیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت جامعه و محیط به ارائه خدمات بپردازند  

در حال حاضر این دانشکده در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ارشد آموزش بهداشت در این رشته دانشجو می پزیرد.

اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی: