حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

به منظور تحقق بند 12 اصل چهل وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین بهداشت جامعه و با توجه به اینکه انتقال تعداد قابل توجهی از بیماریهای شناخته شده بومی ایران بوسیله حشرات و سایر بندپایان صورت می گیرد و متأسفانه اقداماتی که در نیم قرن اخیر برای از بین بردن و یا کاهش ذخائر انگلی صورت گرفته موفق به ریشه کنی هیچ یک از بیماریها به جز بیماری پیوک نشده است. لذا نیاز به وجود افرادی است که بتوانند در این زمینه فعالیت نمایند.در این راستا و دوره کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به منظور تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان کشور برنامه ریزی شده است.
 
تاریخچه:
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین یکی از گروه های آموزشی موجود در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد که از سال1380 در مقطع کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی دانشجو می پذیرد. همچنین این گروه از زمان تاسیس، فعالیت های خود را در زمینه آموزشی و پژوهشی برای تمام مقاطع تخصیلی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آغاز کرد.
 
هدف آموزشی
 هدف از دوره کارشناسی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین تربیت افرادی است که بیماریهای منتقله و ناراحتی های ناشی از حشرات و دیگر بندپایان را شناسایی کرده و راه حل های مناسب برای رفع این مشکلات ارائه و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

هدف پژوهشی

با توجه به این مسئله که بیماری های منتقله به وسیله حشرات و سایر بندپایان در ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بیماری های مانند مالاریا و لیشمانیا هنوز مسئله درجه یک بهداشتی کشورمان محسوب می شوند، لذا انجام پژوهش های کاربردی در زمینه بیماریهای مذکور و طرح های مداخله ای در خصوص بهداشت و سلامت جامعه جزء اهداف پژوهشی این دوره می باشد.

  فعالیت های آموزشی :

- تدریس دروس مرتبط با  حشره شناسی پزشکی در مقاطع مختلف دانشکده های بهداشت، پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری از برنامه های اموزشی گروه می باشد

- برگزاری دوره کارآموزی  در عرصه دانشجویان حشره شناسی پزشکی

-همکاری با معاونت بهداشتی در زمینه کنترل بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان

  فعالیتهای پژوهشی:

- انجام تحقیقات و آزمایشهای مربوط به پروژه های دانشجویان
- انجام تحقیقات و آزمایشهای مربوط به طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی گروه

  اعضاء هیئت علمی گروه:

                                                                 
 دکتر موسی سلیمانی احمدی                           
دکتر حبیب الله ترکی (مدیر گروه)                                               
عباس پودات                                                     
                                                        
  کارشناس گروه:
گلثوم رشید                                کارشناس حشره شناسی پزشکی