طرح درس گروه بهداشت عمومی

ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

بهداشت سالمندان

تکنولوژی آموزشی

مداخلات و برنامه ریزی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

فارسی عمومی

بیماری های غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها

عملی-آمار حیاتی 2

آمار حیاتی 2 نظری(1)

عملی میکروبیولوژی محیط کارشناسی

پاتوبیولوژِی بهداشت محیط

باکتری و ویروس شناسی

عملی بازرسی و کنترل مواد غذایی

عملی پاتوبیولوژِی بهداشت محیط

عملی میکروبشناسی 2

مصون سازی فعال و انفعالی

روش تحقیق در علوم بهداشتی

اصول و مبانی اپیدمیولوژی

برنامه ریزی مداخلات آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت دانش آموزان و مدارس

جامعه شناسی سلامت

کمکهای اولیه عملی

کمکهای اولیه نظری

اپیدمیولوژی محیط 

           مهندسی ناقلین (دکتر سلیمانی)

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 

پاتوبیولوژی بهداشت محیط-قارچ و انگل  
گروه بهداشت محیط  
مکانیک سیالات (ناپیوسته) مکانیک سیالات (پیوسته)
انتقال و توزیع تصفیه آب
زبان کارشناسی زبان کارشناسی ارشد
آلودگی هوا  فرآیندها
میکروبیولوژی محیط  شیمی آلی
شیمی آلی -عملی شیمی محیط-پیوسته
شیمی محیط- عملی
شیمی تجزیه شیمی تجزیه -عملی
آلودگی هوا   میکروبیولوژی محیط
کنترل آلودگی هوا جمع آوری و دفع مواد زائد جامد
شیمی محیط تئوری فرآیندها
مواد زائد جامد شهری و صنعتی مدیریت مواد زائد جامد
گروه بهداشت حرفه ای  
تنش های حرارتی در محیط کار  ایمنی در محیط کار 1
ایمنی در محیط کار 3