صفحه اصلی > کتابخانه > لینک های مفید 
پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران
 
http://www.irteb.com/medicalsite/daneshgaholompezeshki.htm
بانک اطلاعات نشریات کشور
 
http://www.magiran.com /
وزارت کشور معاونت تحقیقات وفن آوری
 
http://www.hbi.ir /
 
 
http://www.emro.who.int /
پایگاه کتابداران ایران
 
http://www.ketabdar.com /
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
 
کتابخانه کنگره آمریکا
 
کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
 
اطلاعات مربوط به کتابهای منتشره در کشور
 
  نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور