صفحه اصلی > آزمایشگاه رسانه(media lab) > کارشناس آزمایشگاه 

 

  •   نام و نام خانودگی:  زرافشان رسولی

 

  •  تحصیلات: کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامییوتر 

 

  • سمت: کارشناس آزمایشگاه رسانه (media lab)