صفحه اصلی > گروه های آموزشی > بهداشت حرفه ای > آزمایشگاه ها و تجهیزات 

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ٤٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ھﺎی MDF ﺑﻮده ودر آن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎن آور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 
١. ﺻﺪا
٢. ارﺗﻌﺎش
٣. ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
٤. روﺷﻨﺎﯾﯽ
٥. ﭘﺮﺗﻮھﺎ ی ﯾﻮﻧﺴﺎز و ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺴﺎز  
 
در ﺑﺨﺶ ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮری ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐـﺮده ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺠﮫﯿـﺰات ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺻﺪا و ارﺗﻌﺎش و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در ﻣﺤـﯿﻂ ھـﺎی ﮐﺎری آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺪا داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﺮاز ﺳﻨﺞ ﺻﺪا، ﺻﺪا ﺳﻨﺞ ھﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰور دار و دوزﯾﻤﺘـﺮھـﺎی ﺻﺪا و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﮫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺨﺶ ارﺗﻌﺎش ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎدﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ دﺳـﺖ و ﺑـﺎزو و ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ ھﺎی ﺗﻤﺎم ﺑﺪن و ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی آﻧﮫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 در ﺑﺨﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮری در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪطﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ طﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﮫﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﯽ، وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا و رطﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.
ر ﻣﻮرد اﻧﺪاره ﮔﯿﺮی و ﺳﻨﺠﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻟـﻮﮐﺲ ﻣﺘـﺮ وﻧﺤـﻮه ﮐـﺎرﺑﺮد آن در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد. در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺗﻮھﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ دوزﯾﻤﺘﺮ ھﺎی اﯾﮑﺲ و ﮔﺎﻣﺎ، دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﺮﺗﻮ ھﺎی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺪان ھﺎی ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ:
.           ﺻﺪا ﺳﻨﺞ ﺳﺎده
·          ﺻﺪا ﺳﻨﺞ ﺳﺎده
·          ﺻﺪا ﺳﻨﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰو دار
·          ﺻﺪا ﺳﻨﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰو دار
·          ارﺗﻌﺎش ﺳﻨﺞ
·          ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
·          ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
·          UVﻣﺘﺮ
·          IRﻣﺘﺮ
·          دوزﯾﻤﺘﺮ ﻗﻠﻤﯽ
·          ﻣﻐﻨﺎطﯿﺲ ﺳﻨﺞ
·          WBGT ﻣﺘﺮ
·          آﻧﻤﻮﻣﺘﺮ ﭘﺮه ای
·          دﻣﺎﺳﻨﺞ ﮐﺎﺗﺎ (ﺳﺎده)
·          ﮐﺎﺗﺎی ﻧﻘﺮه اﻧﺪود
·          دﻣﺎﺳﻨﺞ ﮔﻮی ﺳﺎن
·          رطﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﭼﺮﺧﺎن
·          ﺧﻂ ﮐﺶ ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﺘﺮی  
·          ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
·          دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﮑﺲ و ﮔﺎﻣﺎ
·          دوزﯾﻤﺘﺮ ﺻﺪا

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮوه ﺑﮫﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ ای ﺑـﺎ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷـﯿﻤﯽ ﮔـﺮوه ﺑﮫﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ ای ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ وﺳﻌﺖ١٠٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﮏ ھﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﯿﺰ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق و ھﻮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداری از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﺎزھﺎ ، ﺑﺨﺎرات و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﭘﻤـﭗ ھـﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری، وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن، اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ و روش ھﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ھﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻧﺤـﻮه ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳـﯿﻮن اﻧـﻮاع وﺳـﺎﯾﻞ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی دﺑﯽ و ﺣﺠﻢ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﮫﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﮫﺎرت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ داد. ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع دﺗﮑﺘﻮر ﺗﯿﻮب ھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺎ آﻧﮫـﺎ، ﮐـﺎرﺑﺮد ﻓﯿﻠﺘـﺮ ھـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮداری، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮ ھﻮﻟﺪرھﺎ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﮫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐـﺎر، ﻧﺤـﻮه ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ ھـﺎی ﺟـﺎذب و روش ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺳﯿﮑﻠﻮن ھﺎ و اﯾﻤﭙﯿﻨﺠﺮ ھﺎ و روش ھﺎی اﺳﺘﺨﺮاج آﻻﯾﻨﺪه از ﻟﻮﻟﻪ ھﺎی ﺟﺎذب و ﻓﯿﻠﺘﺮ ھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ روش ھﺎی اﻧـﺎﻟﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎھﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ شیمیایی:
 
.          دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزی Watters
·          دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
·          دﺳﺘﮕﺎه آب ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎز Watters
·          ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻓﺮدی Intermediate SKC
·          ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻓﺮدی Apex
·          ﻣﯿﮑﺮو ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری SKC
·          ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺗﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ DRY CAL
·          ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺗﻮر ﺣﺒﺎب ﺻﺎﺑﻮن
·          ﮔﺎز ﻣﺘﺮ ﺧﺸﮏ
·          ﮔﺎزﻣﺘﺮ ﺗﺮ Gastec
·          ﭘﻤﭗ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ Gastec
·          ﭘﻤﭗ آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ SKC
·          ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﺤﯿﻄﯽ
·          ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﺤﯿﻄﯽ SKC
·          ﮔﺎز ﺳﻨﺞ ToxiRAE
·          ﺑﻄﺮی ﻣﺎرﯾﻮﺗﯽ  
·           ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ روﺗﺎﻣﺘﺮی ١۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی C&RH
·          اﯾﻤﭙﯿﻨﺠﺮ ﺳﺎده SKC
·          دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر
·          ﺳﯿﮑﻠﻮن ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ SKC SKC Filter cassette holder
·          ھﻮﻟﺪر ٣٧ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی SKC
·            SKC Open face ھﻮﻟﺪر
·          ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺗﺎﯾﮕﻮن
·          ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
·          ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺷﯿﺐ دار Air flow
·          ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﺘﻮ SKC
·          ﻟﻮﻟﻪ زﻏﺎل ﻓﻌﺎل SKC
·          ﻓﯿﻠﺘﺮ ھﺎی ٣٧ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی SKC
·          ﻓﯿﻠﺘﺮ ھﺎی ٢۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی SKC
·          اﻧﻮاع دﺗﮑﺘﻮر ﺗﯿﻮب ھﺎ SKC
·          ﺳﭙﯿﺮوﻣﺘﺮ TES TES MIDEL 6800