بهداشت حرفه ای

علم وهنر پیشگیری از بیماری ها و عوارضی است که در اثر انجام کار و تحت شرایط کار بروز می کند. فارغ التحصیلان بهداشت حرفه ای قادر خواهند بود تا از طریق شناسایی ، ارزشیابی و کنترل عوامل مخاطره زای موجود در محیط کار ، از بیماری های شغلی جلوگیری کرده و باعث ارتقاء سلامت شاغلین گردند . همچنین با بکار بردن کارهای متناسب با قابلیت های جسمی و روانی ، بهره وری و اثر بخشی آنان را ارتقاء بخشد . گروه مهندسی بهداشت حرفه اي یکی ازگروه هاي 4گانه دانشکده بهداشت می باشدکه فعالیت خود را از سال 1371 باپذیرش دانشجودرمقطع کاردانی بهداشت حرفه اي آغاز نمود . در حال حاضر این دانشکده در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این رشته دانشجو می پذیرد .

اهداف:

  • تربیت نیروی انسانی متخصص بهداشت حرفه ای و ایمنی در سطح کاردانی و کارشناسی که قادر باشند محیط کار و خطرات آن را ارزیابی کنند و روش های مناسب پیشگیری و کنترل را پیشنهاد دهند.
  • همکاری در فعالیت های آموزشی با سایر گروه های دانشکده
  • تربیت پژوهشگران در زمینه علم بهداشت شغلی، بهداشت صنعتی و ایمنی.
 

اعضاء هیئت علمی  گروه بهداشت حرفه اي

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی :

آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای شامل دوآزمایشگاه عوامل فیزیکی و عوامل شیمیایی می باشد.

الف) آزمایشگاه عوامل فیزیکی :
این آزمایشگاه دارای دستگاه های سنجش عوامل فیزیکی نظیر صدا، روشنایی، دما، پرتوها و میدان مغناطیسی می باشد.
ب) آزمایشگاه عوامل شیمیایی :
این آزمایشگاه دارای دو بخش نمونه برداری و آنالیز دستگاهی می باشد.